ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների նկատմամբ համապատասխանության գնահատմանը վերաբերող տեղեկատվություն

ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգեր, որոնց կարգավորման օբյեկտ հանդիսացող համապատասխան արտադրանքի համար /ըստ ցանկերի/ մաքսային հայտարարագրի ներկայացումը 2016 թվականի հունվարի 1-ից ուղեկցվում է այդ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթերի ներկայացմամբ.

1. «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» (ՄՄ ՏԿ 020/2011)
/«Электромагнитная совместимость технических средств»/

2. «Ցորենի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 015/2011)
/«О безопасности зерна»/

3. «Ճարպայուղային արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգ» (ՄՄ ՏԿ 024/2011)
/«Технический регламент на масложировую продукцию»/

4. «Պայթյունավտանգ նյութերի և դրանց հիման վրա պատրաստված արտադրանքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 028/2012)
/«О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе»/

5. «Մրգերից և բանջարեղենից պատրաստված հյութերի արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգ» (ՄՄ ՏԿ 023/2011)
/«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»/

6. «Խաղալիքների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 008/2011)
/«О безопасности игрушек»/

7. «Վերելակների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 011/2011)
/«Безопасность лифтов»/

8. «Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 004/2011)
/«О безопасности низковольтного оборудования»/

9. «Գազանման վառելիքով աշխատող սարքավորումների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 016/2011)
/«О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»/

10. «Պիրոտեխնիկական (հրագործական) արտադրանքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 006/2011)
/«О безопасности пиротехнических изделий»/

11. «Անձնական պաշտպանության միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 019/2011)
/«О безопасности средств индивидуальной защиты»/

12. «Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մազութին ներկայացվող պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 013/2011)
/«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»/

13. «Քսայուղերի, յուղերի և հատուկ հեղուկների նկատմամբ պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 030/2012)
/«О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»/

ԵԱՏՄ հետևյալ տեխնիկական կանոնակարգերի կարգավորման օբյեկտ հանդիսացող արտադրանքի համար համապատասխան անվանացանկեր ԵԱՏՀ կողմից հաստատված չեն, սակայն համապատասխան արտադրանքի համար մաքսային հայտարարագրի ներկայացումը նույնպես պետք է ուղեկցվի այդ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված կարգով համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթերի ներկայացմամբ.

1. «Պայթյունավտանգ միջավայրերում աշխատանքի համար նախատեսված սարքավորումների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 012/2011)
/«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»/

2. «Մասնագիտացված սննդամթերքի առանձին տեսակների, այդ թվում` դիետիկ բուժական և դիետիկ պրոֆիլակտիկ սննդի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 027/2012)
/«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»/

3. «Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և օժանդակ տեխնոլոգիական միջոցների անվտանգության պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 029/2012)
/«Требования к безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»/

4. «Բարձր ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 032/2013)
/«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»/

5. «Կաթի և կաթնամթերքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 033/2013)
/«О безопасности молока и молочной продукции»/

6. «Մսի և մսամթերքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 034/2013)
/«О безопасности мяса и мясной продукции»/