Ներմուծվող (արտահանվող), վերամշակվող արտադրանքի և վերամշակման նպատակով ներմուծվող (արտահանվող) թանկարժեք իրերի ու ներմուծվող (արտահանվող) բնական ալմաստների վերամշակվող արտադրանքի և վերամշակման նպատակով ներմուծվող (արտահանվող) բնական ալմաստների ցանկերի հաս
հոդված
Կցված Ֆայլեր

Թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք քարերի և թանկարժեք մետաղներ պարունակող հումքային ապրանքների Հայաստանի Հանրապետության տարածքից երրորդ երկրներ արտահանման և Հայաստանի Հանրապետության տարածք երրորդ երկրներից ներմուծման ժամանակ վերամշակման արտադրանքի ելքի նորմերի սահմանման գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են 2014 թվականի մայիսի 29-ի «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի N 7 հավելվածով հաստատված` «Երրորդ երկրների առնչությամբ ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների մասին» արձանագրության դրույթներով, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2012 թվականի օգոստոսի 16-ի «Ոչ սակագնային կարգավորման ոլորտում նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» N 134 որոշման, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 5-ի թիվ 1331-Ն որոշման դրույթներին համապատասխան:

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի (այսուհետ` հայտատու) կողմից վերամշակում մաքսային տարածքում, վերամշակում ներքին սպառման համար և վերամշակում մաքսային տարածքից դուրս մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպված` թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք մետաղներ պարունակող հումքային ապրանքների վերամշակման արտադրանքի ելքի նորմերը լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցնելու նպատակով լիազոր մարմին են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) դիմում, որտեղ նշվում է հայտատուի անվանումը, պետական գրանցման կամ հաշվառման համարը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն.

2) պայմանագիր և (կամ) հաշիվ ապրանքագրի պատճենները, իսկ պայմանագրի բացակայության դեպքում կողմերի միջև համաձայնությունը հավաստող այլ փաստաթուղթ

3) սեփական արտադրությունում արտադրական բազայի և արտադրվող արտադրանքի ծավալի առկայության մասին տեղեկատվությունը` համաձայն սույն կարգի N 3 ձևի.

4) ներմուծվող (արտահանվող) վերամշակվող արտադրանքի անվանացանկը` համաձայն սույն կարգի N 2 ձևի և N 4 ձևի՝ երեք օրինակից:

8. Լիազոր մարմնի կողմից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրվում են հայտատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը: Ուսումնասիրության արդյունքում լիազոր մարմնի կողմից հաստատվում են NN 2 և 4 ձևերը և առձեռն, գրությամբ կամ էլեկտրոնային եղանակով տրամադրվում են հայտատուին:

9. Եթե հայտատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, ապա հայտատուին առաջարկվում է երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել փաստաթղթերում առկա թերությունները:

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի (այսուհետ` հայտատու) կողմից բնական ալմաստների և ադամանդների վերամշակման արտադրանքի ելքի նորմերը լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցնելու նպատակով լիազոր մարմին են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) դիմում, որտեղ նշվում է հայտատուի անվանումը, պետական գրանցման կամ հաշվառման համարը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն.

2) արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 710210000, 710221000, 710231000) դասակարգչի ծածկագրերին դասվող բնական` մշակված կամ չմշակված, բայց չշրջանակված կամ չամրացված ալմաստների առուվաճառքի, ներմուծման, արտահանման, փոխադրման լիցենզիայի պատճենը, եթե ներմուծումը կամ արտահանումն իրականացվում է նշված ծածկագրերով.

3) վերամշակման և (կամ) առուվաճառքի պայմանագրի պատճենները.

4) հայտատուի արտադրությունում բնական ալմաստների մշակման վիճակագրական տվյալները` նախորդ օրացուցային տարվա կտրվածքով.

5) հայտատուի արտադրությունում վերամշակման արտադրանքի ելքի նորմերը `համաձայն N 1 ձևի (երեք օրինակից):

6) պայմանագրով նախատեսված ըստ քաշաչափային խմբերի ադամանդների պատրաստման կանխատեսման հաշվարկը` համաձայն N 2 ձևի.

7) պայմանագրով նախատեսված վերամշակման արտադրանքի ելքի նորմերի հաշվարկը՝ համաձայն N 3 ձևի.

8) պայմանագրով նախատեսված բնական ալմաստների օգտագործման վերաբերյալ տեղեկանք՝ համաձայն N 4 ձևի.

9) բնական ալմաստների վերատեսակավորման դեպքում ներկայացվում է լրացուցիչ տեղեկանք՝ համաձայն N 5 ձևի.

10) վերամշակման նպատակով ներմուծվող (արտահանվող) բնական ալմաստների ցանկը՝ համաձայն N 6 ձևի (երեք օրինակից):

Լիազոր մարմնի կողմից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրվում են հայտատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը: Ուսումնասիրության արդյունքում լիազոր մարմնի կողմից հաստատվում են NN 1 և 6 ձևերը և առձեռն, գրությամբ կամ էլեկտրոնային եղանակով տրամադրվում են հայտատուին:

Եթե հայտատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, ապա հայտատուին առաջարկվում է երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել փաստաթղթերում առկա թերությունները: