Մտավոր սեփականություն

Մտավոր սեփականության բնագավառում ծառայությունները մատուցում է ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության առանձնացված ստորաբաժանում հանդիսացող Մտավոր սեփականության գործակալությունը, որն իրականացնում է մտավոր սեփականության օբյեկտների իրավական պահպանության հետ կապված` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված գործողություններ, ապահովում է մտավոր սեփականության բնագավառի կադրերի պատրաստումը, օժանդակում է ՀՀ պետական արտոնագրային հիմնապաշարների համալրմանը, իրականացնում մտավոր սեփականության բնագավառին առնչվող այլ աշխատանք:

Մտավոր սեփականության գործակալության տեղեկատվական որոնման համակարգ

Ազգային ընթացակարգով գրանցված

ԵԱԱԳ-ում գրանցված և ՀՀ տարածքում գործող գյուտեր

  • Ապրանքային նշանների հիմնապաշար

Ազգային ընթացակարգով գրանցված

Միջազգային ընթացակարգով իրավական պահպանություն ստացած

Հանրահայտ ապրանքային նշաններ

Ապրանքի ծագման տեղանուններ


Կայք` http://www.aipa.am

Հեռ.` 011 597 534

էլ. հասցե` armpat@aipa.am