Ներդրումային քաղաքականություն
հոդված
Կցված Ֆայլեր

Վիճակագրություն


Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային քաղաքականությունը, ներդրումներին աջակցությունը ՀՀ Կառավարության տնտեսական քաղաքականության առանցքային ուղղություններից մեկն է և ամրագրված է ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրում:

Ներդրումային քաղաքականությունը նպատակաուղղված է ներդրումային և գործարար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը, կարգավորող միջավայրի թափանցիկության բարձրացմանը, երկրի մրցակցային առավելությունների բացահայտմանը, Հայաստանում իրականացվող ներդրումների ծավալների մեծացմանը, շուկայական ենթակառուցվածքի զարգացմանը, և այդ բոլորի հիման վրա` տնտեսական զարգացման խնդրի ապահովմանը:

Ներդրումային նպատակաուղղված քաղաքականությամբ և նրա արդյունավետ իրականացմամբ է մեծապես պայմանավորված երկրի արդյունաբերական և գիտատեխնիկական զարգացման հետագա ընթացքը: Հայաստանում իրականացվող ներդրումների աճի ապահովումը կլուծի մի շարք կարևորագույն խնդիրներ, ինչպիսիք են` աշխատատեղերի ստեղծումը, շուկայական տնտեսությանը հատուկ նոու-հաուների ներգրավումը (ընդհանուր և ֆինանսական կառավարում, շուկայավարում, նոր տեխնոլոգիաներ, հմտություններ և այլն), նոր շուկաների բացահայտումը, նրանց հասանելիությունը, այդ շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունները և այլն:

Նպատակ ունենալով ներդրումային քաղաքականության արդյունավետ իրականացման` ՀՀ-ն հայտարարել և իրականացնում է «բաց դռների» քաղաքականություն: ՀՀ-ում ներդրումային ոլորտը կարգավորող հիմնական իրավական ակտն է` 1994 թվականին ընդունված «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքը, ինչպես նաև տնտեսական ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի ներդրումներին վերաբերող այլ դրույթները:

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի ներդրումային քաղաքականության վարչությունը պատասխանատու է ներդրումային քաղաքականության մշակման և ներդրումային միջավայրի բարելավման համար, ինչպես նաև աջակցում է ներդրումային քաղաքականության իրականացմանը:

Վարչությունը կազմված է երկու բաժիններից`

♦ Ներդրումային քաղաքականության և վերլուծությունների բաժինն իրականացնում է ՀՀ ներդրումային քաղաքականության մշակում և միջնաժամկետ վերանայում, ներդրումային ոլորտին առնչվող ՀՀ օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի, ինչպես նաև դրանց նախագծերի մշակում ու կատարելագործման նպատակով համապատասխան առաջարկությունների ներկայացում, տնտեսության գերակա ճյուղերում ներդրումային ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում, ծրագրերի իրականացման ընթացքի դիտանցում և արդյունքների գնահատում, ներդրողների կողմից բարձրացված հարցերի և խնդիրների դասակարգում, վերլուծություն, արձագանքում, առաջարկությունների մշակում և ներկայացում նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումներին, շահագրգիռ պետական մարմիններին և ՀՀ կառավարությանը, ազատ տնտեսական գոտիներին առնչվող աշխատանքների կազմակերպում և այլն:

♦ Ներդրումային ծրագրերի բաժինն իրականացնում է պետություն-մասնավոր գործընկերության պետական քաղաքականության մշակման և դիտանցման, տնտեսության զարգացման պետություն-մասնավոր գործընկերության, ենթակառուցվածքների զարգացման քաղաքականության և նպատակային ներդրումային ծրագրերի հավաքագրման, մշակման, ամփոփման, ծրագրերի իրականացման ընթացքի դիտանցման և արդյունքների գնահատման աշխատանքներ, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում համակարգում է իրականացվող ներդրումային ծրագրերի իրագործման աշխատանքներն և ՀՀ-ում Ասիական Զարգացման Բանկի գործողությունները, ինչպես նաև ապահովում է ներդրումային ծրագրերի վերաբերյալ տվյալների կառավարման բազայի ստեղծումը և կառավարումը:

Հարցերի դեպքում կարող եք գրել investment@mineconomy.am էլեկտրոնային հասցեով կամ զանգահարել (+374 11) 59-71-25, (+374 11) 59-71-27, (+374 11) 59-71-28:

Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումային քաղաքականության մշակման ուղղությամբ աշխատանքներն իրականացնում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի ներդրումային քաղաքականության վարչությունը, հեռ` (+374 11) 59-71-25: