Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչության ներդրումային քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.9-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Էկոնոմիկայի նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է`

Նախարարությունում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնը

որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին

 

Էկոնոմիկայի նախարարության գործարար և ներդրումային միջավայրի   բարելավման վարչության ներդրումային քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.9-Մ2-5)

 1. իրականացնում է ներդրումների ներգրավում, ներդրումային քաղաքականության մշակում և միջնաժամկետ վերանայում,
 2. իրականացնում է ներդրումային ոլորտի ռազմավարական փաստաթղթերի ու իրավական ակտերի նախագծերի մշակում, քննարկում և առաջարկությունների ներկայացում,
 3. իրականացնում է ներդրումների և ներդրողների պաշտպանության քաղաքականության մշակում և դիտանցում,
 4. իրականացնում է ներդրումային ոլորտի հարցերով զբաղվող միջազգային կազմակերպությունների հետ կապերի հաստատում և զարգացում,  մասնակցում է ներդրումային ոլորտի միջոցառումներին,
 5.  իրականացնում է զարգացած և զարգացող երկրների ներդրումային քաղաքականության, ներդրումների ներգրավման համար կիրառվող միջոցների ու մոտեցումների ուսումնասիրություն, դրանց հիման վրա համապատասխան եզրակացությունների ու առաջարկությունների ներկայացում,
 6. իրականացնում է ներդրումային միջավայրի գնահատմանն առնչվող դասակարգիչներում Հայաստանի դիրքի հետ կապված  աշխատանքներ,
 7. իրականացնում է ծառայությունների առևտրի քաղաքականության մշակում, վարում է ծառայությունների շուկաների ազատականացման և միասնական շուկայի ձևավորման գործընթացները,
 8. իրականացնում է ՀՀ-ում ներդրումային գործունեության դյուրինացման աշխատանքներ, ինչի կապակցությամբ մշակում է և համապատասխան մարմիններին է տրամադրում տեղեկանքներ,
 9. իրականացնում է ներդրումային ոլորտի ֆորումների, համաժողովների կազմակերպման աշխատանքները,
 10. իրականացնում է միջազգային երկկողմ ներդրումային համաձայնագրերի մշակում,
 11. իրականացնում է մտավոր սեփականության պաշտպանության քաղաքականության մշակում,
 12. իրականացնում է ներդրումային միջավայրին առնչվող խնդիրների թեժ գծի աշխատանք,
 13. իրականացնում է կորպորատիվ կառավարման մշակույթի զարգացման աշխատանքներ:

 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 

 • գործարարություն և վարչարարություն ոլորտի բարձրագույն կրթու­թյուն,
 • hանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 •  գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ,
 • պաշտոնի անձնագրով սահմանված ընդհանրական և ընտրանքային կոմպետենցիաների տիրապետում:

Աշխատավարձի չափը՝ 212309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) դրամ:

Նշված պաշտոնն զբաղեցվում է որոշակի ժամկետով՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու՝ օրենքով սահմանված հիմքի վերացումը՝ այդ թվում՝ վաղաժամկետ։

Ընտրությունն կատարվելու է դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով. անհրաժեշտության դեպքում կարող է անցկացվել հարցազրույց:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
 • անձնագրի կամ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը,
 • դիպլոմ(ներ)ի պատճեն(ներ)ը,
 • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթ(եր)ի պատճեն(ներ),
 • զինվորական գրքույկի պատճենը (նշված փաստաթուղթը ներկայացնում են արական սեռի անձինք),
 • մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափսի։

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` անձամբ կամ էլեկտրոնային հասցեով՝ ժամը 9.30-ից մինչև 12.30-ը։ Նշված ժամկետում պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջ փաթեթը չներկայացնելու դեպքում տվյալ թեկնածությունը նշված պաշտոնի համար չի քննարկվելու:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 2022 թվականի օգոստոսի 1-ը:

ՀՀ քաղաքացիները Նախարարությունում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչություն (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5, հեռ. 011-59-71-95, 011-59-71-98, էլ-փոստ naslanyan@mineconomy.am/):

 

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

 • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

  * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

 • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
 • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00