Արտաքին մրցույթ՝ Էկոնոմիկայի նախարարության արդյունաբերության քաղաքականության վարչության տնտեսական գոտիների և ենթակառուցվածքների զարգացման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 23-32.17-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

 

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Էկոնոմիկայի նախարարության արդյունաբերության քաղաքականության վարչության (այսուհետ՝ Վարչություն) տնտեսական գոտիների և ենթակառուցվածքների զարգացման բաժնի (այսուհետ` Բաժին) ավագ մասնագետի  (ծածկագիրը՝  23-32.17-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

Էկոնոմիկայի նախարարության արդյունաբերության քաղաքականության վարչության տնտեսական գոտիների և ենթակառուցվածքների զարգացման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 23-32.17-Մ4-2) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված գործառույթների, իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, աշխատանքի բնագավառում փորձի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև պաշտոնի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկավությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ կից։

Էկոնոմիկայի նախարարության արդյունաբերության քաղաքականության վարչության տնտեսական գոտիների և ենթակառուցվածքների զարգացման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 23-32.17-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց՝  հղումով՝ կցելով հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

 1. դիմում (ձևը լրացվում է առցանց),
 2. անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենները (եթե անձը նույնականացման քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել հանրային ծառայության համարանիշի կամ անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի պատճենները),
 3. դիպլոմ(ներ)ի պատճեն(ներ)ը,
 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթ(եր)ի պատճեն(ներ)ը,
 5. զինվորական գրքույկի պատճենը (նշված փաստաթուղթը ներկայացնում են արական սեռի անձինք),
 6. մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափսի։

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ից մինչև 2022 թվականի նոյեմբերի 7-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով` կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2023 թվականի մայիսի 23-ին՝ ժամը 10:00-ին, Նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2023 թվականի մայիսի 25-ին՝ ժամը  10:30-ին, Էկոնոմիկայի նախարարությունում (հասցե՝ ք. Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 150799 (հարյուր հիսուն հազար յոթ հարյուր իննսունինը) դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և  պատասխանատվության զգացում:

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 • ՀՀ Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 3, 6, 34, 39, 44, 51, 60, 64, 88, 89, 93, 117, 124, 139, 141, 142, 149, 168, հղումը՝ 
 • «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք․ հոդվածներ՝ 4, 5, 7, 9, 16, 17, 21, 31, հղումը՝ 
 • «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք․ հոդվածներ՝ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 29, 36, 52, հղումը՝ 
 • Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրք. հոդվածներ՝ Հոդվածներ՝ 4, 6, հղումը՝ 
 • Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգիրք. հոդվածներ՝ Հոդվածներ՝ 4, 55, հղումը՝ 
 • ՀՀ Մաքսային օրենսգիրք․ հոդվածներ՝ 206, հղումը՝ 
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք․ հոդվածներ՝ 2, 50, հղումը՝ 
 • «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք․ հոդվածներ՝ 3, 6, հղումը՝ 
 • «Համայնքային կառավարչական հիմնարկների մասին» ՀՀ օրենք․ հոդվածներ՝ 6, 9, հղումը՝ 
 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք․ հոդվածներ՝ 7, 9, 17, 25, հղումը՝ 
 • «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենք․ հոդվածներ՝ 2, 4, հղումը՝ 
 • «ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ օրենք․ հոդվածներ՝ 3, 6, 10, հղումը՝ 
 • «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք․ հոդվածներ՝ 2, 3, հղումը՝ 
 • «Արդյունաբերական քաղաքականության մասին» ՀՀ օրենք․ հոդվածներ՝ 3, 5, 6, 8, 16, հղումը՝ 
 • «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք․ հոդվածներ՝ 8, 26, 33, հղումը՝ 
 • «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենք․ հոդվածներ՝ 1, 2, հղումը՝ 
 • «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին» ՀՀ օրենք․ հոդվածներ՝ 7, 16, հղումը՝ 
 • «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք․ հոդվածներ՝ 4, 12, հղումը՝ 
 • «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենք․ հոդվածներ՝ 3, 8, հղումը՝ 
 • «Առևտրաարդյունաբերական պալատների մասին» ՀՀ օրենք․ հոդվածներ՝ 6, հղումը՝ 
 • «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք․ հոդվածներ՝ 2, 18, հղումը՝ 
 • «ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ օրենք․ հոդվածներ՝ 4, 14, հղումը՝ 
 • «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» ՀՀ օրենք․ հոդվածներ՝ 3, 7, հղումը՝ 
 • «Միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենք․ հոդվածներ՝ 17, 23, հղումը՝ 
 • «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք․ հոդվածներ՝ 2, 3, 4, 6, 9, 13, 25, 30, 31, 34, 36, 39, հղումը՝ 
 • «Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակությունում, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012թ., Էջեր՝ 14-ից 94, հղումը՝ 
 • Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա. Վ. Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ. Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012թ․, Էջեր՝ 14-ից 27, հղումը՝ 
 • Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի համար։ Ս. Ս. Ավետիսյան, Ա. Վ. Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ. Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2013թ., Էջեր՝ 18-ից 115, հղումը՝ 
 • Անգլերենի  2016 թվականի պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան/ Եր.: ՐԱԲՈՒՆԻ, 2015թ. Մաս 1, էջեր՝ 71, 72, 73, 74, 89, 90, 91, 149, 150, 151, 152, 153, հղումը
 • Անգլերենի  2016 թվականի պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան/ Եր.: ՐԱԲՈՒՆԻ, 2015թ. Մաս 2, էջեր՝ 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, հղումը՝
 • Անգլերենի  2016 թվականի պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան/ Եր.: ՐԱԲՈՒՆԻ, 2015թ. Մաս 3, էջեր՝  256, 257, 258, 260, 261, 262, 265, 266, 267, 268, հղումը՝ 
 • Ռուսաց լեզվի թեստային առաջադրանքների շտեմարան/ Եր.: ՖԻԼԻՆ, 2014. Մաս 3; էջեր՝ 36, 37, 38, 39, 40, 41, 162, 163, 164, 165, 166, 183, 184, 185, 186, 187, հղումը՝ 
 • Ռուսաց լեզվի թեստային առաջադրանքների շտեմարան/ Եր.: ՖԻԼԻՆ, 2016թ. Մաս 2, էջեր՝  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, հղումը՝

 

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝  հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես`

 

 • «Խնդրի լուծում» կոմպետենցիա, հղումը՝  
 • «Հաշվետվությունների մշակում» կոմպետենցիա, հղումը՝ 

 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ  հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել Նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչություն (հասցե՝ ք. Երևան,  Մհեր Մկրտչյան 5, հեռախոսահամար՝ 011-59-71-96, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ rengibaryan@mineconomy.am):

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

 • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

  * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

 • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
 • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 297 428, (+374 11) 529 231

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00