Հայտարարություն քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին (զբոսաշրջության կոմիտեի միջազգային համագործակցության վարչության գլխավոր մասնագետ)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Էկոնոմիկայի նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է` Նախարարությունում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնը

որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու մասին

 

Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի միջազգային համագործակցության վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-1-36.2-Մ2-1)

 1. իրականացնում  է զբոսաշրջության ոլորտի ռազմավարության, զարգացման պետական ծրագրերի մշակման գործընթացներում միջազգային համագործակցության բաղադրիչի մշակմանը, դրանց իրականացմանը և մշտադիտարկմանն ուղղված աշխատանքները,
 2. իրականացնում է զբոսաշրջության բնագավառում միջազգային համագործակցության վերաբերյալ առաջարկությունների և տեղեկատվության պատրաստման, զբոսաշրջության ոլորտում միջազգային համագործակցությանն  ուղղված աշխատանքներ,
 3. իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կողմից զբոսաշրջության ոլորտում միջազգային իրավապայմանագրային դաշտի ստեղծման (համաձայնագրեր, հուշագրեր, գոծողությունների ծրագրեր, այլ), իրականացման, վերանայման, մշտադիտարկման աշխատանքներ,
 4. իրականացնում է զբոսաշրջության ոլորտի քաղաքականության մշակման,  Հայաստանի արտաքին շուկաների, համագործակցության հնարավորությունների բացահայտման, նոր մոտեցումների մշակման համար անհրաժեշտ վերլուծություններ և հետազոտություններ,
 5. իրականացնում է զբոսաշրջային տեղեկատվական բազաների ձևավորման ու թարմացման աշխատանքներ,
 6. իրականացնում է իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի մշակման և հետագա ընթացքի ապահովման աշխատանքները, այլ գերատեսչություններից ստացված գրությունների, նախագծերի վերաբերյալ  կարծիքների, պարզաբանումների ներկայացման, շահառուներին անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրման աշխատանքները,
 7. իրականացնում է համապատասխան նախարարության միջոցով իրավասու պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններ  առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքներ զբոսաշրջության զարգացման հետ կապված նրանց իրավասությունների վերաբերյալ,
 8. իրականացնում է ներքին շուկայում ոլորտի կազմակերպությունների ու դրանց միությունների հետ համատեղ ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանն ուղղված աշխատանքներ,
 9. իրականացնում է պետական և տարածքային կառավարման մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, միջազգային կազմակեպությունների, առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ համագործակցությանն ուղղված աշխատանքներ,
 10. իրականացնում է զբոսաշրջային միջազգային միջոցառումների (աշխատանքային խմբի նիստ, տեխնիկական հանձնաժողովի նիստ, համաժողով, աշխատաժողով, այլ) կազմակերպման և իրականացման աշխատանքներ։

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տնտեսագիտության բնագավառում` երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ,
 • պաշտոնի անձնագրով սահմանված ընդհանրական և ընտրանքային կոմպետենցիաների տիրապետում:

Աշխատավարձի չափը՝ 267072 (երկու հարյուր վաթսունյոթ հազար յոթանասուներկու) դրամ:

Նշված պաշտոնն զբաղեցվում է որոշակի ժամկետով՝ մինչև ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու՝ օրենքով սահմանված հիմքի վերացումը՝ այդ թվում՝ վաղաժամկետ։

Ընտրությունն կատարվելու է դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով. անհրաժեշտության դեպքում կարող է անցկացվել հարցազրույց:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
 • անձնագրի կամ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը,
 • դիպլոմ(ներ)ի պատճեն(ներ)ը,
 • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթ(եր)ի պատճեն(ներ),
 • զինվորական գրքույկի պատճենը (նշված փաստաթուղթը ներկայացնում են արական սեռի անձինք),
 • մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափսի։

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` անձամբ կամ էլեկտրոնային հասցեով՝ ժամը 9.30-ից մինչև 12.30-ը։ Նշված ժամկետում պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջ փաթեթը չներկայացնելու դեպքում տվյալ թեկնածությունը նշված պաշտոնի համար չի քննարկվելու:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 2023 թվականի հունվարի 18-ը:

ՀՀ քաղաքացիները Նախարարությունում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչություն (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5, հեռ. 011-59-71-95, 011-59-71-98, էլ-փոստ՝ naslanyan@mineconomy.am/):

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

 • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

  * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

 • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
 • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00