Մրցույթ՝ իրավաբանական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

Հայտարարություն

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ իրավաբանական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

 

2023-01-13

Փորձագետը ներգրավվում է Էկոնոմիկայի նախարարության իրավաբանական վարչության  գործառույթների և հանձնարարականների իրականացման համար:

1․ Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

Ներկայացնում է առաջարկություններ Էկոնոմիկայի նախարարության (այսուհետ՝ Նախարարություն) Նախարարությանը ենթակա մարմինների, կազմակերպությունների կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծեր, Նախարարության կարծիքին ներկայացված իրավական ակտերի նախագծեր, մասնակցում է իրավական ակտերի նախագծերի նախապատրաստման աշխատանքներին, առաջարկություններ է ներկայացնում Նախարարության կողմից կնքվող պայմանագրերի, համաձայնագրերի նախագծերի վերաբերյալ,

2․ Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է 1 /մեկ/ տարի: 

3․ Աշխատանքային պարտականություններն են`

 1. ներկայացնել առաջարկություններ Էկոնոմիկայի նախարարության (այսուհետ՝ Նախարարություն) Նախարարությանը ենթակա մարմինների, կազմակերպությունների կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերի, Նախարարության կարծիքին ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ,
 2. մասնակցել իրավական ակտերի նախագծերի նախապատրաստման աշխատանքներին, առաջարկություններ ներկայացնել Նախարարության կողմից կնքվող պայմանագրերի, համաձայնագրերի նախագծերի վերաբերյալ,
 3. մասնակցել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դիմումների (այդ թվում` վարչական բողոքների) ուսումնասիրմանը, քննարկմանը և բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պատասխան գրությունների պատրաստման աշխատանքներին,
 4. տրամադրել խորհրդատվություն Նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումներին, ինչպես նաև Նախարարությանը ենթակա մարմիններին, գրասենյակներին՝ իրավական օժանդակության հետ կապված աշխատանքների վերաբերյալ,
 5. մասնակցել Նախարարության կողմից և Նախարարության դեմ ներկայացված դատական պահանջների մինչդատական նախապատրաստման համար անհրաժեշտ ապացույցների և փաստաթղթերի հավաքագրման աշխատանքներին,
 6. մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության դատական բոլոր ատյաններում և պետական այլ մարմիններում Նախարարության ներկայացուցչությանը,   
 7. մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության դատարաններից ստացված սնանկության գործերով գրությունների վերաբերյալ պատասխան գրությունների պատրաստման աշխատանքներին,
 8. մասնակցել դատական ակտերի հիման վրա հարուցված կատարողական վարույթի ընթացքում պետական շահերի պաշտպանության իրականացման այն աշխատանքներին, որոնց կատարողական վարույթի կողմ է ճանաչվել Հայաստանի Հանրապետությունը, ի դեմս Նախարարության, անհրաժեշտության դեպքում մասնակցել նաև բանակցությունների վարմանը․

4․ Փորձագետին ներկայացվող պահանջներն են՝

 1.  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն,
 2. կրթություն, որակավորման աստիճանը՝ բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 3. իրավագիտության բնագավառում՝ երեք տարվա աշխատանքային ստաժ․
 4. ծրագրով նախատեսվող աշխատանքների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ իրավական ակտերի իմացություն,
 5. համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
 6. գրական հայերենի տիրապետում, օտար լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 7. պատասխանատվության բարձր զգացում, ճշտապահություն, տրամաբանելու և տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն։

5․ Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է 2023թ. հունվարի 18-ը ներառյալ:

6․ Աշխատավայրը` ք.Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5։

7. Չի թույլատրվում հավակնորդի հետ պայմանագիր կնքել, եթե տվյալ անձը պաշտոնից ազատվել կամ տվյալ անձի ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարագապահական տույժ կիրառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու, օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում։

8․ Ընտրություն կատարելու եղանակը`

Դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի և ինքնակենսագրականների ուսումնասիրություն:

9․ Դիմող քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

 • դիմում նախարարության գլխավոր քարտուղարի անունով (դիմումի ձևը կցվում է),
 • հայտարարություն (ձևը կցվում է) ՀՀ կառավարության 02.08.2018թ. N 878-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 13-րդ կետով նախատեսված սահմանափակումների բացակայության մասին,
 • տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի/ների), վկայական/ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք/ներ համապատասխան մարմնից/ներից) պատճենները բնօրինակների հետ միասին, հայերեն ինքնակենսագրականներ (CV),
 • արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից կցագրման վկայականի պատճենները` բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • մեկ գունավոր լուսանկար 3X4 սմ չափի,
 • անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը։

10․ Քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով՝ նշելով, թե որ ստորաբաժանման փորձագետի պաշտոնի համար է դիմում (առանց ստորաբաժանման անվանման նշման դիմումները չեն դիտարկվի)։

11․ Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 09.30-12.30-ը (բացի շաբաթ և կիրակի օրերից)։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչություն (ք. Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5, 7-րդ հարկ, 703 սենյակ, հեռ.` 011-59-71-98, էլեկտրոնային փոստի հասցեն naslanyan@mineconomy.am):

Իրավաբանական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պայմանագիր կնքած անձանց մասին

Դու կարող ես կանխել կոռուպցիան

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

 • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

  * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԹԵԺ ԳԻԾ

81-40

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

 • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
 • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 597 411, (+374 11) 597 254, (+374 11) 297 428, (+374 11) 529 231

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00